رانندگان لجباز(داستان آشنایی)

رانندگان لجباز(داستان آشنایی)

داستان آشنایی ازدواج :رانندگان لجباز به اين روزها نگاه نکنيد که وقتي تصادفي درخيابان رخ مي دهد، افسر راهنمايي ورانندگي ظرف 20 تا 30 دقيقه به محل تصادف مي رسد . درزماني نه چندان دور، گاهي اوقات دو- سه ساعت طول مي کشيد تا...

ادامه مطلب ...