باعث نابودی اعتماد به نفس کودک می شود.
روح کودک آسیب می بیند.
کودک دچار اضطراب می شود.
کودک از ترس موارد اشتباه را پنهان می کند و این زمینه دروغگویی را در فرزند شما در سال های بعد فراهم می کند.
باعث کاهش عزت نفس کودک می شود.
باعث افزایش رفتار خشونت آمیز در کودک می شود.