جنین را آرام میکند
فشار خون را پایین می آورد
موسیقی سرعت تنفس وضربان قلب راکاهش میدهد
شنیدن موزیک در دوران حاملگی باعث کاهش فشار عصبی- عصبانیت و افسردگی در مادر می شود

نوزادان در هفته شانزدهم در داخل رحم مادر به موسیقی واکنش نشان داده و آواز می خوانند.
جنین درون رحم مادر پس از چهار ماهگی به موسیقی واکنش نشان می دهد و حرکت های او نسبت به موسیقی قابل لمس هستند و می توان فهمید از دوران جنینی انسان به موسیقی عکس العمل نشان می دهد.

تاثیر موسیقی بر روی جنین