مردی در کنار چاه زنی زیبا دید ، از او پرسید :
ای زن بگو زیرکی زنان به چیست؟

زن داد و فریاد کرد و مردم را فراخواند ،

آن مرد که بسیار وحشت کرده بود پرسید : چرا چنین میکنی؟
من که قصد اذیت کردن شما را نداشتم ،دیدم خانم محترم و زیبارویی هستی ، خواستم از شما سوالی بپرسم و قصد ازار و اذیت شما را نداشتم .

در این هنگام تا قبل از اینکه مردم برسند زن سطل آبی از چاه بیرون کشید و آن را بر سر خود ریخت ،
مرد باتعجب پرسید : چرا چنین کردی؟

زن خطاب به مردم که برای کمک آمده بودند گفت:
ای مردم من در چاه افتاده بودم و این مرد جان مرا نجات داد ، مردم از آن مرد تشکر کرده و از آنجا دور شدند. دراین هنگام زن خطاب به مرد گفت :
این است زیرکی زنان
اگر اذیتشان کنی تو را به کام مرگ میکشند و اگر احترامشان کنی خوشبختت می کنند .

%d8%b2%db%8c%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86