خیلی از والدین در این فصل از سال به دنبال تهیه و خرید کیف های فانتزی و عروسکی برای کودکان خود هستند که میخواهند به مهدکودک و آمادگی بروند . در زیر طرح های زیبا از کیف های فانتزی برای مهدکودک را قرار داده ایم :

%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c %da%a9%db%8c%d9%81-%d9%be%d9%88%d9%87 %da%a9%db%8c%d9%81-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%b3 %da%a9%db%8c%d9%81-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9 %da%a9%db%8c%d9%81-%d9%81%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9 %da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86 %da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9 %da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7 %da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86