من یک زنــم
نَه جِنس دُوّم
نَه یِک موجُـودِ تابِـع
نَه یِک ضَعیفـه
نَه یِک تابلُویِ نَقّاشـی شُده
نَه یِک عَروسکِ مُتحرِّک بَرای چَشـم چِـرانــی
نَه یِک کارگَرِ بی مُزدِ تَمـام وَقت
نَه یِک دَستگاهِ جوجـه کِشـی
مَن سَعی می کُنم آنگونـه که می اَندیشم باشَم
بی آنکه دیگَری را بیـازارم
فَرایِ تَمامِ تَصوُّراتِ کـور
هَنجارهایِ ناهَنجـار
تَقدُّساتِ نامُقَـدَّس
باور داشته باش مَن هَم اَگر بِخواهَم می تَوانم خیانَـت کُنم
بی تَفـاوُت و بـی اِحسـاس باشـَم
بی اَدب و شَنیـع باشَم
بی مُبـالات و کَثیـف باشَم
اَگر نَبوده ام وَ نیستَـم نَخواستـه ام و نِمـی خواهَـم
هَمین و هَمین…