متولدین فروردین در زندگی زناشویی با یکدیگر می توانند به توافق و سازگاری برسند چون آنها از لحاظ خصوصیات و ویژگی های رفتاری و شخصیتی خیلی به یکدیگر شباهت دارند، بنابراین به خوبی می توانند همدیگر را درک کنند و با هم دیگر کنار بیایند. البته این شباهت و یکسانی گاهی نیز باعث بوجود آمدن نوعی کسالت و یکنواختی در زندگی زناشویی می شود .

به هر حال آنها باید در مورد صفات و ویژگی های نامناسب و منفی یکدیگر کمی صبر و تحمل از خود نشان دهند تا دچار درگیری و تضاد نشوند.

متولدین فروردین افرادی پرشور و حرارت هستند و استعداد خشمگین شدن را دارند و ممکن است زود از کوره در بروند. در این مورد و خصوصیت نیز باید هوای یکدیگر را داشته باشند و زیاد سر به سر یکدیگر نگذارند.

متولدین این ماه از سال اصولا از مبارزه و رقابت طلبی خوششان می آید و آماده جدال هستند. در نهایت اگر سعی کنند واقع بین بوده و در مقاطع مختلف زندگی خصوصیات مثبت و شایسته یکدیگر را زیر ذره بین قرار داده و دقت کنند و تقویت نمایند به آرامش دلپذیری در کنار یکدیگر دست یافته و زندگی خوبی در کنار همدیگرخواهند داشت .