متولدین شهریور ماه افرادی شریف ، صادق، پاک طینت ، نوع دوست و قدرشناس هستند و به معنویات بیشتر از مادیات اهمیت می دهند. این خصوصیات در مقایسه با ویژگی های بارز متولدین فروردین که قبلا اشاره کرده ایم که کمی جسور، بی پروا، و جاه طلب هستند و کمی خشن و بی ملاحظه می باشند سازگاری چندانی نخواهد داشت .

متولدین شهریور بیشتر به مسایل روحی و روانی توجه دارند در صورتی که متولدین فروردین شیفته امور مادی و دنیوی هستند. ولی با همه اینها از لحاظ جنسی برای همدیگر جذابیت دارند و همچنین دلسوز یکدیگر بوده و به خصوص متولد شهریور حسن توجه کافی به همسر فروردینی خود خواهد داشت و او را از نظر احساسی و عاطفی ارضا می کند. بنابراین، در حالت کلی، اگر آنها برای یکدیگر احترام قایل شده و با کمی بردباری و متانت با یکدیگر برخورد کرده و به نیازهای اساسی طرف مقابل توجه داشته باشند چندان مشکلی با یکدیگر نداشته و می توانند به بقای رابطه خود امیدوار باشند. در غیر این صورت ارتباط و تعامل آنها با هم دچار معضلات و موانعی می شود که حل و فصل کردن آنها بسیار پیچیده به نظر می رسد.