به نظر ازدواج متولدین این دو ماه چندان خوب نخواهد بود و رابطه زناشویی متولدین فروردین با خرداد چندان با هم سازگار نیست مگر آنکه از خصوصیات منفی یکدیگر دست برداشته و به توافق و سازگاری با یکدیگر فکر کنند .

متولدین فروردین آدمهایی پر جوش و خروش و بی قرار هستند و چون متولدین خرداد نیز کمابیش از چنین خصوصیتی برخوردار می باشند بنابراین در این مورد بین آنها شکاف پدید می آید و دچار نوعی گریز از یکدیگر می شوند مگر آنکه یکی از آنها، یا هردو، از این خصوصیت خود دست بردارد یا آن را در حد قابل تحملی کاهش دهد تا کانون زندگی آنها استوار و محکم باقی بماند.

این دو از نظر عاطفی خیلی خوب می توانند یکدیگر را ارضاء کنند و چون آدمهای مسئول و وظیفه شناسی هستند اعمال و وظایفی را که در زندگی بر عهده می گیرند و به خوبی انجام می دهند و نقش خود را به نحو شایسته ای ایفا می کنند و اگر هم اختلافی بین آنها ایجاد شود با دید روشن بینانه خود به زودی آن را حل و فصل می کنند.

آنها در زندگی خیلی خوب می توانند با یکدیگر دوست و صمیمی باشند و از خطاهای یکدیگر بگذرند. فقط تنها عامی که می تواند برای آنها خطرآفرین باشد و کانون زندگی خانوادگی آنها را مورد تهاجم قرار دهد همان روحیه تنوع طلبی آنهاست که زیاد ثبات ندارند و خیلی زود حوصله شان سر می رود و به دنبال موضوعی برای فرار از وضعیت یکنواخت خود می گردند.