ازدواج میان متولدین فروردین و متولدین بهمن می تواند قرین نیکبختی و سعادت شود. البته به شرط اینکه هیچ یک از آن ها سعی نکند بر دیگری تسلط پیدا کند. زیرا متولدین بهمن نیز مانند متولدین فروردین ماه کمی روحیه سلطه طلبانه دارند و نمی توانند برتری و تفوق کسی را بر خود بپذیرند. بنابراین هردو باید با وقوف بر این خصلت خود کمی خویشتنداری کرده و بر پایه مساوات با یکدیگر رفتار کنند.

هردو آنها روحیه ای استقلال طلب و آزادیخواه دارند و با هرگونه قید و بند و محدودیت مخالف هستند و از این لحاظ نیز با یکدیگر اتفاق نظر خواهند داشت.

متولدین فروردین توجه بیشتری به مسایل دنیوی و مادی دارند و به روابط جسمی اهمیت بیشتری می دهند ولی متولدین بهمن روحیه ای آرمان طلب و بشردوستانه دارند و برای روابط معنوی و انسانی میان انسانها اهمیت بیشتری قائل هستند. ولی علیرغم این تفاوت در نگرش، به یکدیگر احترام گذاشته و با تفاهم و درک متقابل با یکدیگر برخورد کرده و از هرگونه تنش دوری می جویند. چرا که هردو از یک احساس مسئولیت خوب برخوردار هستند که مانع از بی اعتنایی به خواسته های یکدیگر می شود و رابطه ای گرم و صمیمانه را برای آنها به ارمغان می آورد.