پیوند زناشویی و ازدواج میان متولدین فروردین با متولدین اسفند پرفراز و نشیب است و پر از تفاوتها و تضادهاست. متولدین اسفند افرادی مرموز، ساکت، تودار، و استقلال طلب هستند و از همین رو به سادگی در زیر سلطه متولدین فروردین قرار نمی گیرند. آنها روحیه ای آزادمنش و رویا پرور دارند و آرمانگرا و خیالباف هستند و این با روحیه مادی گرا و زمینی متولدین فروردین چندان سازگار نیست.

متولدین اسفند افرادی آرام، درونگرا و عاطفی هستند در صورتی که متولدین فروردین پرشور و نشاط و هیجانی اند و البته این موضوع می تواند چندان دردسرآفرین نباشد و باعث شود بر یکدیگر تاثیر گذارند و متولدین اسفند کمی از درونگرایی و در خود فرو رفتن دست بردارند. از آن طرف متولدین فروردین نیز کمی از جوش و خروش کاهیده و با هم به توازن و تعادل برسند. متولدین اسفند ماه همچنین شیفته شعر و موسیقی هستند و زندگی آرام و توام با صلح و آرامش را طلب می کنند در صورتی که متولدین فروردین روحیه ای ماجراجویانه و تنوع طلب دارند که این دو خصوصیت نیز می تواند در تعامل با یکدیگر به یک تعادل مطلوب برسد که هردو طرف را راضی کند.

متولدین اسفند به جنبه های معنوی زندگی اهمیت می دهند و فکرشان همواره معطوف به باطن قضایاست و همواره به کند و کاو مسایل مشغولند در حالی که متولدین فروردین به رویه بیرونی مسایل دل خوش دارند و از گونه گونی و تنوع رنگها به هیجان می آیند و زیاد به کنه مسایل توجه نمی کنند. در این پهنه نیز اگر همدیگر را طرد نکنند و از خودپسندی و یکجانبه نگری پرهیز کنند بی شک یکدیگر را تقویت کرده و باعث تکامل همدیگر می شوند.