متولدین فروردین بهترین انتخاب را می توانند از میان متولدین آذر ماه داشته باشند چون اخلاق و روحیه آنها با هم سازگاری خوبی دارد و به دور از هرگونه تنش و تضاد است.

متولدین آذر آدمهایی خوشبین، جسور، نترس و گاهی بسیار دلیر هستند و علاقه زیادی به تحرک و جنبش و ورزش دارند. آنها روحیه ای ماجراجویانه دارند و اهل سفر هستند و از همین لحاظ می توانند با روحیه خونگرم و اجتماعی متولدین فروردین تطبیق پیدا کرده و هماهنگی داشته باشند. از لحاظ جسمانی نیز برای یکدیگر جذابیت داشته و به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند.

متولد آذر از یکجا ماندن دچار کسالت می شود و همواره خواهان آزادی عمل است تا روح تنوع طلب خود را تعادل بخشد. از این نظر متولد فروردین باید مراقب باشد که زیاد بر او سخت نگیرد و او را در تنگنا و محدودیت قرار ندهد. متولد آذر ماه همچنین روحیه ای حساس و زودرنج دارد و زیاد دوست ندارد از کسی فرمان بشنود بنابراین در این مورد هم متولد فروردین باید دست به عصا حرکت کند و محتاط باشد. در بقیه موارد آنها خیلی خوب با هم تفاهم دارند و می توانند در کنار یکدیگر زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشند.