پیوند زناشویی میان متولدین فروردین با متولدین آبان شاید چندان سازگار و  بی اختلاف نباشد. زیرا متولدین فروردین افردی سلطه جو می باشند و دلشان می خواهد اهرمهای قدرت را در خانواده در دست داشته باشند و حکم کنند و این با روحیه آزادی طلب متولد آبان چندان هماهنگی ندارد. متولد برج عقرب (آبان) خواهان آن است که بیشتر تنها باشد و به تفکر بپردازد در حالی که قوچ (فروردین) یک زندگی پر شور و هیجان می خواهد و زیاد اهل تفکر و تعمق نیست. متولدین آبان موجودی درون گرا و آرام است و متولد فروردین را کمی سطحی و پر هیاهو می داند.متولد فروردین هم متقابلا او را متهم به مغرور و متکبر بودن می کند و از مرموز و پیچیده بودن او بدش می آید. به هر حال آنها از نظر جنسی بسیار با هم هماهنگ هستند و به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند و از لحاظ های دیگر اگر بتوانند با کمی گذشت و خویشتنداری با یکدیگر روبرو شوند زندگی زناشویی بی دردسری خواهند داشت که البته چندان هم ساده نیست .