متولدین ماه مرداد خواهان همسری شاد، جذاب، اجتماعی و شوخ طبع هستند و همه این ویژگی ها در وجود متولدین خرداد وجود دارد و بنابراین شاید بهترین و پایدارترین پیوند زناشویی میان این دو برقرار می شود زیرا به خوبی به نیازهای یکدیگر پاسخ می دهند.

متولدین مرداد دوست ندارند سر هر موضوع با او جر و بحث و مجادله راه بیندازند و کمی تمایلات سلطه جویانه دارند. بنابراین متولد خردادی باید مراقب باشد و زیاد سر به سر او نگذارد. اگر هم می خواهد موضوعی را به او تفهیم کند و برخلاف عقیده او کاری انجام دهد باید با ظرافت و ملایمت او را توجیه کند و خلاصه موجب برانگیختگی احساس او نشود.

متولد مرداد مانند متولد خرداد عاشق هیجان و سفر و گشت و گذار است و این اشتراک نظر نیز موجب تحکیم بیشتر رابطه آن ها خواهد شد و در کنار هم زندگی لذتبخش و سعادتمندی خواهند داشت.