متولدین مرداد یک دوست واقعی و وفادار، خوش مشرب و مهربان هستند و متولدین اردیبهشت نیز کمابیش از خصوصیات مشابهی برخوردار می باشند و در نتیجه از نظر مهر و محبت همدیگر را راضی می کنند و در این مورد با هم برخوردی نخواهند داشت. متولدین مرداد یک عاشق احساساتی است و بی عشق هرگز نمی تواند زندگی کند. در عین حال او بسیار صادق و راستگو است و اگر متولدین اردیبهشت به او شک کند و حرفش را باور نداشته باشد ناراحت و خشمگین می شود و خشم شیر بسیار طوفانی و سهمگین است.

متولد مرداد شدیدا حسود است و کافیست کوچکترین حرکت مظنونی را از همسر خود ببیند و آنگاه همچون شیری غران از کوره در می رود و ولوله ای به راه می اندازد. بنابراین متولد اردیبهشت باید مراقب باشد که مراعات حال او را بکند و پا روی دم شیر نگذارد. هم متولد مرداد و هم متولد اردیبهشت هردو کمی خودرای و یکدنده هستند و خواهان برتری و تفوق بر دیگری می باشند. آنها از این که ببینند کسی به آنان توجه نکرده و به حرفشان گوش نمی دهند به سختی ناراحت می شوند. بنابراین در این مورد ممکن است در زندگی زناشویی خود دچار اختلاف شوند. ولی اگر هرکدام از آنها به سهم خود کمی خویشتنداری و گذشت از خود نشان دهد هیچ مشکلی پیش نمی آید.

متولدین اردیبهشت با متولدین مرداد از نظر روابط زناشویی با یکدیگر سازگار و هماهنگ هستند و یکدیگر را ارضا می کنند و این عامل مهمی برای پایداری کانون خانواده آنهاست.