متولدین شهریور افرادی جوانمرد، نجیب، با سخاوت و کمک کننده هستند ولی میانه ای با عشق های رمانتیک و پرسوز و داغ ندارند. یعنی عشق آنها کم شعله ولی پایدار است و چون متولدین اردیبهشت نیز افرادی آرام و متین هستند از نظر امور عاطفی هیچگونه تضادی با هم ندارند و به خوبی می توانند یکدیگر را ارضا کنند.

متولد شهریور روحیه ای ایرادگیر و انتقادی دارد و چون متولد اردیبهشت نیز کمی کله شق و خود رای است بنابراین در این زمینه امکان دارد اختلافاتی در بین آنها بروز کند. البته راه حل ساده است شهریوری باید کمتر بهانه جویی کند و کمتر ایراد بگیرد و اردیبهشتی نیز باید کمی کوتاه بیاید و از سرسختی و یکدندگی خود دست بردارد.

ازدواج متولد اردیبهشتی با متولد شهریوری به طور کلی خالی از هرگونه شکاف عمیق است و اگرچه از نظر امور جنسی هماهنگی چندانی میان این دو وجود ندارد ولی هماهنگی عاطفی میان آنها جبران این کمبود را کرده و زندگی آنها توام با اقبال و نیکبختی خواهد بود.