متولدین اردیبهشت ماه شخصی آرام، باوقار، پر طاقت، متین و نیک سرشت است. او خواهان همسری شوخ و شنگ، ظریف، عاقل، خانه دار و مطیع است و وقتی دو اردیبهشتی با یکدیگر ازدواج می کنند آنگاه مورد آخر برای آنها مسئله ساز می شود. یعنی چون هردو آنها کمی خودرای و یکدنده و لجوج هستند از دیگری توقع دارند که مطیع و گوش به فرمان آنها باشد و در این مورد امکان دارد کمی با یکدیگر درگیر شوند. ولی به هر حال با کوتاه آمدن یکی از آنها موضوع پایان  می یابد.

در حالت کلی، پیوند دو اردیبهشتی با یکدیگر قرین سعادت و نیکبختی خواهد بود. زیرا در بسیاری از زمینه ها با هم اشتراک نظر خواهند داشت. آنها از نظر روابط جسمانی به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند و این یکی از پایه های اساسی هر زندگی زناشویی است. متولدین اردیبهشت خیلی صبور و پرطاقت هستند و خیلی دیر از کوره در می روند. به همین خاطر هم خیلی کم در زندگی با یکدیگر اختلاف نظر پیدا می کنند و اگر هم مشکلی در میان آنها بروز کند چون با هم تفاوت دارند و یکدیگر را درک می کنند به زودی با کمک یکدیگر مشکل را برطرف کرده و به توافق می رسند.