صدف صفرزاده، معلم قائمشهری با انتشار پستی در صفحه ایننستاگرامش از پایان کارش در آموزش و پرورش خبر داد.

سه ماه پیش و در پی انتشار ویدیوی همخوانی دانشآموزان پسر یک دبستان غیرانتفاعی با ترانه «گنگستر شهر آمل»، وزارت آموزش و پرورش خانم صفرزاده را به پخش «موسیقی مبتذل» متهم و او را اخراج کرد. اما بعدا استاندار مازندران از بازگشت دوباره او خبر داد.

پس از آن، خانم صفرزاده در ویدیویی بابت انتشار ویدیوی همخوانی دانش آموزان عذرخواهی کرد.

صدف صفرزاده