برخی مواقع رابطه جنسی مناسب نیست و بهتر است انجام نشود که به چند مورد در این مطلب اشاره می کنیم :

رابطه-جنسی

– رابطه جنسی بعد از ورزش، پس از حمام، پس از فعالین سنگین مناسب نیست.
– نزدیکی جنسی ھنگام گرسنگی و بعد از غذا خوردن و مصرف نوشیدنی مناسب نیست.
-نزدیکی جنسی پس از شادی زیاد یا غم زیاد نیز مناسب نیست.

و حال برخی از علائمی که نشان میدھد نزدیکی جنسی زیان آور است :
-احساس لرز و سرما یا لرزش بدن ھنگام نزدیکی جنسی
– احساس نوعی درد و رنج در اندامھای بدن

👈اگر چنین علائمی در خود احساس کردید بھتر است که یک ھفته از نزدیکی بپرھیزید و غذاھای مفید و با کیفیت مصرف کنید.

👈نزدیکی با شکم پر موجب ضعف معده خواھد شد و بھتر است که ۲ تا ۳ ساعت بعد از غذا باشد