تصویری از  در ورودی ایستگاه متروی انقلاب منتشر شده که در آن زنان استخدام شده برای تذکر حجاب به هموطنان به تعداد خیلی زیاد دیده می شود . این عکس در فضای مجازی واکنشهای متفاوتی داشته است . به نظر میرسد نظارت و فشار بر کنترل حجاب در این روزها بیشتر شده است . به نظ شما این فشارهها جواب مثبتی میدهد یا وضعیت را بدتر و جامعه را دوقطب تر خواهد کرد ؟