یکى از اشتباهات رایج  بسیاری  در آشپزى، روش نادرست آب کردن یخ ، گوشت قرمز و گوشت مرغ میباشد. با بیرون گذاشتن مرغ یا گوشت یخ زده در دماى اتاق براى ساعتهاى متوالى ، احتمال رشد باکترى را افزایش میدهیم.

گوشت-قرمز

نقطه خطر براى رشد باکترى در گوشت و مرغ بین دماى ۵ تا ۶٠ درجه سانتیگراد میباشد، در نتیجه، آب کردن یخ گوشت و مرغ، در دماى ٢٠ تا ٢٢ درجه اتاق براى چند ساعت، کارى خطرناک و ریسکى میباشد.

بهترین روش براى آب کردن یخ گوشت مرغ و گوشت فریزرى، قرار دادن آنها در یک کیسه فریزر در بسته و نگه داشتن آنها درآب خنک براى مدتى میباشد. لازم به ذکر است که آب را هر نیم ساعت یکبار در صورت نیاز عوض کنید،

این کار باعث جلوگیرى از رشد باکترى در آب با دماى اتاق میشود.

تهیه شده در گروه خانه و خانه داری سایت بانوان ایرانی