متولدین تیر ماه افرادی آرام، ساکت و بی آزار هستند و در فطرت و ذات آنها به هیچ وجه شرارت وجود ندارد.متولدین این ماه  همیشه دوست دارند که در میان خانواده و جمع دوستان خود باشند و چون متولدین اردیبهشت نیز خیلی خانواده دوست هستند پیوند زناشویی بین متولدین اردیبهشت و تیر دارای نقطه اشتراک مهمی است. متولدین تیر روحیه متغیری دارند و کمی دمدمی مزاج هستند و در عین حال که لحظه ای شاد و خندان هستند لحظه ای بعد امکان دارد بر اثر کوچکترین تاثری اخم آلود و ترشرو شوند. از همین نظر متولدین اردیبهشت باید مراقب باشند که عقاید خود را بی پروا به آنها تحمیل نکنند چون متولد تیر ممکن است به زودی روی ترش کرده و عکس العمل نشان دهد. اردیبهشتی به طور کلی باید مواظب حساسیت شدید متولد تیر باشد.

متولدین تیر کمی روحیه انتقادگری و ایرادگیری دارند ولی باید مراقب باشند که متولد اردیبهشت اصلا دوست ندارد که در حضور دیگران از او عیبجویی و انتقاد کنند. بنابراین اگر انتقاد و ایرادی از او دارند باید از زبانی نرم و ملاطفت آمیز استفاده کنند و در موقعیتی مقتضی از او انتقاد کنند که مورد رنجش او واقع نشود. به طور کلی پیوند زناشویی میان متولدین اردیبهشت و تیر بدون دردسر و جنجال خواهد بود. آنها با روحیه جمع گرا و صبورانه خود به خوبی می توانند همسران خوبی برای یکدیگر باشند و کانون زندگی خود را صفا و صمیمیت بخشند.