آقایان میدونستید آن خانم ها که در خانه پرخاش میکنند و داد میزنن کمبود محبت شدید از طرف همسرانشان دارند ؟

%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1

آقایان میدونستید که آرامش را مرد به زن میبخشد و همان آرامش را زن در خانه بین بچه هایش تقسیم میکند و دوباره به خودتان بر میگردونه…

آقایان آیا میدونستید صحبت در مورد احساسهای درونی بین زن و مرد،، باعث ایجاد ثبات و امید در زندگی میشود …

آقایان میدونستید یکی از نیازهای خانم ها شنیدن تمجید و تعریف از سوی همسرشان هست ؟
آقایان میدونستید نوازشهای محبت آمیز مردانه از مسکن های قوی بهتر عمل میکند؟؟
آقایان میدونستید پیش نوازی هر رابطه سختی را آسان میکند؟

میدونستید معاشقه تو رابطه خانم ها را تحریک میکند به عشق ورزی و رابطه جنسی .

پس از خانمتان تشکر کنید،محبت کنید
برایتان عادی نشود ،کارهایش،تمیز بودنش،محبتش و …

آنقدر نگویید خانم من سرد مزاج هست
ازش بپرسید دلیل سرد مزاجی چیه؟