بزرگان و نام آوران زیادی درباره زن و جایگاه زنان سخن گفته اند و جایگاه و شان آنها را ستوده اند . قبلا بخش اول سخنان بزرگان در مورد زنان را قرار داده بودیم و در زیر برخی دیگر از سخنان بزرگان درباره زنان را قرار داده ایم و تقدیم شما زنان و مادران ایرانی می کنیم :

زن

هرودت می گوید :
زن حکم آب را دارد که از شدت لطافت در هر محیطی که قرارگیرد شکل مظروف رابه خود می گیرد،هر شوهری که از زن خود ناراضی است علت را در خود جستجو کند.

ناپلئون می گوید :
اگر میخواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملتی را بدانید به زنان آن ملت بنگرید.

مونتن می گوید :
اگر زنان رسوم و قوانین جامعه را زیر پا می گذارند چندان هم گناهکار نیستند، زیرا که این قوانین را مردان نوشته اند

مترلینگ می گوید :
من به هیچ زنی برنخورده ام که چیزی از بزرگی در او نباشد

بالزاک می گوید :
حساسیت ، عشق ، تحمل وفداکاری زندگی زن را تشکیل می دهد.

کنفوسیوس می گوید :
زنان زیباترین وعزیزترین موجودات جهان است

میشله می گوید :
تا وقتی که زنان نیز در زمینه علم و دانش سخن خویش را نگفته اند نمی توان از دانش واقعی حرف زد .