تاریخ زایمان خود را با فرمول زیر می توانید محاسبه کنید :

 اگر تاریخ آخرین قاعدگی در ۶ ماهه اول سال باشد:

🔺 ۹ماه به ماه اضافه شده و ۷ روز از روز کم می شود.

🔷 مثلا خانمی که تاریخ آخرین قاعدگی او ۱۰ /۲ /۹۴ است تاریخ زایمان به این شکل محاسبه می شود.

۹+۲ = ماه ۱۱
۷ -۱۰ = روز ۳
که در واقع می شود ۳ / ۱۱ / ۹۴

اگر تاریخ آخرین قاعدگی در ۶ ماهه دوم سال باشد :

🔺۳ ماه از ماه کم می شود و ۷ روز از روز کم می شود و یک سال به سال اضافه می شود.

🔷 مثلا خانمی که تاریخ آخرین قاعدگی او ۱۵ / ۱۱ / ۹۴است تاریخ تقریبی زایمان او به این شکل محاسبه می شود .

بارداری