یکی گفت : من زن عرب میگیرم مثل سیب ?
اون یکی گفت : من زن اروپایی میگیرم مثل توت فرنگی?
یکی دیگه گفت : من زن آمریکایی میگیرم مثل هلو ?

یکیم پیدا شد و به همه شون گفت : نه توت فرنگی و نه سیب و نه هلو میخوام چون میدونم دوروز بمونه فوری فاسد میشه ..!!!
زن ایرانی میگیرم مثل انگور خشکم بشه آخرش میشه کشمش شیرینترمیشه ….. ۵۰ ساله هم بشه خراب نمیشه روز به روز شیرینتر میشه .زیاد ازحد هم که بمونه میشه شراب نااااااب……
به افتخار همه خانمهای ایرانی ??

انگور