زن

جملاتی زیبا و تامل برانگیز از بزرگان و نام آوران جهان برای زنان و مادران . تقدیم به همه بانوان ایرانی :

مادر با دستی گهواره را و بادستی دیگر عالم را تکان می دهد.((ناپلیون بناپارت))

زن فرشته ایست که در ایام طفولیت پرستار ما در جوانی کامبخش ما و در روزگار پیری تسلیت ده ماست. ((آره تسن))
بر زنان خود با احترام بنگرید , آنها گلهای آسمانی را در حیا ت زمین می کارند و جامه دلپذیر و زیبای عشق را می بافند و در پرده عفاف احساس لطیف را می پرورانند.((شیللر))

خوشبخت ترین زن کسی است که مرد را بعد از ازدواج بهترین مرد جهان کند. (( نیوتن))

بهر اندازه زن آرام و مطیع و با عصمت است به همان اندازه قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوار تر است .((میشله ))

تنها وجود زنان است که به این زندگانی سراسر ملال قدر و منزلتی می دهد اکر زن در جهان وجود نداشت زندگی تحمل ناپذیر بود . (( آناتول فرانس))

مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند . ((کونته ورسیه))

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد. ((بردون ))
زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است . ((گوته ))
زنانیکه می خواهند مرد باشند ، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند . ((الکساندر دوما))

زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمایشگر پاکی ، نمونه عطوفت و چشمه عنایت است . ((اقبال لاهوری ))

بیمارم ،مادر جان! من دردم بی ساحل. تو رنجت بی حاصل. ساحر شو،جادو کن . درمان کن،دارو کن بیمارم،بیمارم،بیمارم،مادر جان . ((مهدی اخوان ثالث ))

هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود میداند. ((جونسون))